.comment-form #url{ display:none; }

Nepali school level textbooks | Nepali and English versions | Free download

 

Nepali textbooks for school level, as per latest syllabus

From now on, children will be freed from the pain of not reaching the book village! All class books can be downloaded and printed!

अब देखि किताब गाउमा नपुग्ने पिडा बाट बालबालिकाले मुक्ति पाउने देखियो! सबै कक्षाका किताब डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ!

Grade-1: कक्षा १

1. कक्षा १ नेपाली
2. कक्षा १ अंग्रेजी
3. कक्षा १ गणित नेपाली version
4. कक्षा १ गणित English version
5. कक्षा १ सेरोफेरो

Grade-2: कक्षा २

1. कक्षा २ नेपाली
2. कक्षा २ English
3. कक्षा २ Maths नेपाली Version
4. कक्षा २ Maths English Version
5. कक्षा २ सेरोफेरो

Grade-3: कक्षा ३

1. कक्षा ३ नेपाली
2. कक्षा ३ English
3. कक्षा ३ Maths नेपाली Version
4. कक्षा ३ Maths English Version
5. कक्षा ३ सेरोफेरो

Grade-4: कक्षा ४

1. कक्षा ४ नेपाली
2. कक्षा ४ English
3. कक्षा ४ गणित Nepali version
4. कक्षा ४ गणित English Version
5. कक्षा ४ सामाजिक
6. कक्षा ४ विज्ञान Nepali version
7. कक्षा ४ विज्ञान English Version
8. कक्षा ४ स्वास्थ्य Nepali Version
9. कक्षा ४ स्वास्थ्य English Version

Grade-5: कक्षा ५

1. कक्षा ५ नेपाली
2. कक्षा ५ English
3. कक्षा ५ गणित Nepali Version
4. कक्षा ५ गणित English Version
5. कक्षा ५ विज्ञान Nepali Version
6. कक्षा ५ विज्ञान English Version
7. कक्षा ५ सामाजिक
8. कक्षा ५ स्वास्थ्य Nepali Version

Grade-6: कक्षा ६

1. कक्षा ६ नेपाली
2. कक्षा ६ English
3. कक्षा ६ गणित Nepali Version
4. कक्षा ६ गणित English Version
5. कक्षा ६ विज्ञान Nepali Version
6. कक्षा ६ विज्ञान English Version
7. कक्षा ६ सामाजिक
8. कक्षा ६ Health and Physical(Nepali Version)
9. कक्षा ६ Health and Physical(English Version)

Grade-7: कक्षा ७

1. कक्षा ७ नेपाली
2. कक्षा ७ English
3. कक्षा ७ Maths(Nepali Version)
4. कक्षा ७ Maths(English Version)
5. कक्षा ७ विज्ञान (Nepali version)
6. कक्षा ७ विज्ञान (English version)
7. कक्षा ७ सामाजिक
8. कक्षा ७ Health and Physical (Nepali Version)
9. कक्षा ७ Health and Physical (English Version)

Grdae-8: कक्षा ८

1. कक्षा ८ नेपाली
2. कक्षा ८ English
3. कक्षा ८ Maths( Nepali Version)
4. कक्षा ८ Maths( English Version)
5. कक्षा ८ Science(Nepali Version)
6. कक्षा ८ Science(English Version)
7. कक्षा ८ सामाजिक
8. कक्षा ८ Health and Physical (Nepali Version)
9. कक्षा ८ Health and Physical (English Version)

Grdae-9: कक्षा ९

1. कक्षा ९ नेपाली
2. कक्षा ९ English
3. कक्षा ९ Maths(Nepali Version)
4. कक्षा ९ Maths ( English Version)
5. कक्षा ९ Science(Nepali Version)
6. कक्षा ९ Science (English Version)
7. कक्षा ९ सामाजिक

Grade-10: कक्षा १०

1. कक्षा १० नेपाली
2. कक्षा १० English
3. कक्षा १० Maths (Nepali Version)
4. कक्षा १० Maths (English Version)
5. कक्षा १० Science(Nepali Version)
6. कक्षा १० Science(English Version)
7. कक्षा १० सामाजिक